Dieselbilar smutsar ner luften i Stockholm

Stockholmsluften blir renare men halterna av kväveoxider är fortfarande för höga.

Foto: Holger Ellgaard

Luftkvaliteten i Stockholm blir allt bättre men är inte tillräckligt bra för att klara varken miljökvalitetsnormen eller det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft för kvävedioxid. Årets rapport om luften i Stockholm visar att kväveoxiderna fortsätter att minska men inte lika mycket som tidigare. Att kurvan planat ut beror bland annat på att andelen dieselbilar, som visserligen har lägre bränsleförbrukning men som släpper ut mer kvävedioxid än bensindrivna bilar, fördubblats i Stockholm mellan 2010 och 2015.

Halterna fina partiklar, PM10, har minskat drastiskt och klarar miljökvalitetsnormen för andra året i rad. Partiklarna kommer främst från dubbdäck och minskningen beror mycket på att kommunen satsat på att binda vägdammet under vintern. Förbud mot dubbdäck på vissa gator har också haft en god effekt. På Hornsgatan, som tidigare var en av Europas smutsigaste gator är nu partikelnivåerna nära den urbana bakgrunden, alltså den halt av partiklar som normalt finns i staden och som inte påverkas av en specifik utsläppskälla. Men trots det klaras inte miljökvalitetsmålet Frisk luft.

— Luften i Stockholm blir renare och renare. Det är åtgärder såsom fler miljöbilar, trängselskatt och dubbdäcksförbud som har bidragit till förbättringen av luftkvaliteten i staden. Dessa behöver vi fortsätta arbeta med samtidigt som biltrafiken i stort måste minska. Vi når ännu inte det svenska miljökvalitetsmålet för frisk luft och vi vet att dålig luft har väldigt negativ påverkan på hälsan, särskilt för barn och äldre, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad.

Forskning visar att även låga halter av luftföroreningar, alltså under normvärdena, påverkar människors hälsa negativt. Därför har länsstyrelsen och Stockholms stad inlett ett arbete med att revidera nuvarande åtgärdsprogram.

Andra luftföroreningar i stockholmsluften, som svaveldioxid, bly, kolmonoxid och bensen,  understiger gränsvärdena.