Allmännyttiga bostadsbolag vill ha enhetligt beslutsstöd

För att öka byggandet av lågenergihus behövs en gemensam och jämförbar modell för beslutsfattande. Det visar en intervjuundersökning med 20 allmännyttiga bostadsbolag.

Lågenergihus i området Guldheden i Göteborg. Bild: Poseidon Bostad AB

Allmännyttan står i dag för ungefär hälften av alla de lågenergihus som uppförs i Sverige. Men byggtakten är ändå inte tillräckligt hög för att nå de svenska miljömålen. För att öka takten skulle det behövas ett gemensamt och jämförbart verktyg för beslutsfattande inför byggen av lågenergihus.
– Många vill bygga lågenergihus, men det finns ingen standardprocedur för hur det ska gå till eller värderas. En gemensam modell är viktig för att kunna visa exempelvis att lägre energianvändning blir mer ekonomiskt i längden, säger Åsa Wahlström, forskare vid CIT Energy Management i Göteborg och den som genomfört intervjuundersökningen.

Verktyget som efterfrågas ska erbjuda enklare kalkyl- och värdeberäkningsmodeller, säkrare förfrågningsunderlag och anbudsutvärdering, säkrare uppföljning samt ge bättre erfarenhetsåterföring.

När det gäller enklare kalkyl- och värdeberäkningsmodeller behövs jämförbara mallar eller checklistor för det ekonomiska beslutsunderlaget. Mallarna ska beakta energiprestanda, miljö, driftsnetto och icke finansiella faktorer. För att få säkrare förfrågningsunderlag och anbudsutvärdering behövs ett gemensamt kalkylsätt, som underlättar jämförelsen av investeringar och utlovad energiprestanda vid utvärdering av anbud och upphandling.

Säkrare uppföljning och bättre erfarenhetsåterföring har en tydlig koppling till programmet Sveby. Här behövs mer kunskap inom uppföljning med relevanta nyckeltal inom ekonomi, energi och icke finansiella faktorer. Det behövs även vägledningar och verktyg för att ställa krav, räkna, följa upp och återkoppla. Erfarenhetsåterföringen inom och mellan bolag kan handla om att samla in och visa goda och dåliga exempel på beslutsunderlag, verktyg, upphandling, energiprestanda och uppföljning.

Resultaten från intervjuerna med 20 representanter för allmännyttiga bostadsbolag publicerades nyligen i slutrapporten för projektet ”Beslutsunderlag för lågenergihus inom allmännyttan”.

Deltagare i projektet var Sabo, Stockholmshem, NCC, Skanska, Passivhuscentrum Västra Götaland, White Arkitekter, Telge Hovsjö, Fastighets AB Förvaltaren, CIT Energy Management och Sustainable Innovation som stått för projektledning. Finansieringen kom från Energimyndigheten, genom IQ Samhällsbyggnads program E2B2, och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF.

De inblandade hoppas nu att en fortsättning på projektet ska kunna ta fram det efterfrågade gemensamma verktyget för beslut om lågenergibyggande i allmännyttan.