Dolda asbestkällor kartläggs

Trots att all användning av asbest är förbjuden sedan 1982 är antalet årligen insjuknade i malignt mesoteliom konstant sedan 1990-talet. Ny forskning ska gå till botten med varför.

Arbetsmiljöforskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar nu i ett projekt för att undersöka om det finns dolda källor till exponering av asbest. Trots förbudet mot användning av asbest i Sverige (1982) insjuknar cirka 100 personer per år i sjukdomen malignt mesoteliom.

De som insjuknar är oftast män över 65 år som har arbetat inom byggbranschen eller som skeppsbyggare, bilmekaniker eller vid asbestcementtillverkning där de kommit i kontakt med asbestdamm. Men under de senaste åren har även många unga människor, runt 30 år, drabbats. Dessa borde inte ha kunnat utsättas för asbest i arbetslivet innan asbestförbudet trädde i kraft. Frågetecken finns också kring ett flertal sjukdomsfall bland kvinnor som inte har arbetat i yrken som traditionellt förknippas med asbest.

Under projektet kommer forskarna att djuprintervjua personer som fått en cancerdiagnosdiagnos och anmält det som arbetsskada till AFA Försäkring. På så vis hoppas forskarna få fram mer kunskap om hur personerna kommit i kontakt med asbest.

Projektet finansieras av AFA Försäkring med 830 000 kronor och kommer att pågå i cirka tre år.