Göteborg vill bli vattenklok stad

Flera platser i Sverige har drabbats av allvarliga problem med föroreningar i dricksvattnet och vattenbrist. Det vill Göteborg undvika och planerar därför att bli en så kallad vattenklok stad.

Principerna för en vattenklok stad beskrivs av den internationella vattenorganisationen IWA (International Water Association). De 17 principerna handlar bland annat om att minska användningen av vatten och energi, återvinna vatten i högre grad och designa stadsmiljöer som minskar risken för översvämningar.

Göteborgs kretslopps- och vattennämnd har redan ställt sig bakom IWA:s principer och under juni ska kommunstyrelsen fatta beslut om frågan. Staden är i år även med och arrangerar den internationella IWA-konferensen ”Embrace the Water” 12-14 juni.

Miljökommunalrådet Ulf Kamne (MP) menar att Göteborg kan sträva mot att bli en vattenklok stad bland annat genom att fördela ansvaret vid översvämningar på rätt personer. Det är också bra att arbeta mer med grön-blåa stråk i staden. En förbild är Frihamnen i Stockholm där det skapas grönområden som kan täckas med vatten vid översvämningar.

EU:s vattendirektiv säger att statusen på Europas vatten inte får bli sämre. Växt- och djurlivet i sjöar och hav är viktiga både för att behålla biologisk mångfald och för klimatet.