Kritik mot nya regler för nära-nollenergihus

Flera remissinstanser är kritiska till användandet av primärenergifaktorer i de nya byggreglerna för nära-nollenergihus. El premieras onödigt mycket framför fjärrvärme.

Den mest uppmärksammade förändringen i byggreglerna (BBR) vid anpassningen för nära-nollenergihus, är kraven utifrån primärenergifaktorer. Tidigare fanns i stället krav för köpt energi.

I slutet av februari gick remisstiden ut för synpunkter på Boverkets nya, föreslagna tillämpningsföreskrifter. Flera av de inkomna remissvaren är kritiska till förslagets användning av primärenergifaktorer.

Exempelvis menar Sveriges Centrum för Nollenergihus att reglerna i för hög grad premierar elenergi framför fjärrvärme, under perioden fram till år 2021. El föreslås då få primärenergifaktorn 2,5 medan alla övriga energislag får faktorn 1 – oavsett om energin kommer från villaolja, en naturgasledning eller förnybar fjärrvärme.
– De föreslagna primärenergitalen kommer snarare att styra valet av produktionssystem än bidra till att byggnader uppförs med låga värmeförluster, säger energikonsulten Eje Sandberg.

Som en lösning på problemet föreslår Sveriges Centrum för Nollenergihus att reglerna kompletteras med krav på ett värmeförlusttal. Det säger mer om hur bra byggnaden är i grunden.

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier är också kritisk till primärenergifaktorer, eftersom begreppet är nytt och teoretiskt och inte går att läsa av på någon mätare. Det blir svårare för en husköpare att förstå hur energieffektiv en byggnad är.

Bostadsorganisationen HSB har föreslagit att primärenergifaktorn kompletteras med ett nytt energital – ett så kallat sekundärenergital, SET. Med hjälp av det kan man mäta tillförd energi till huset, efter fjärrvärmeväxlare eller värmepump.
– Då sätts fokus på husets tekniska egenskapskrav, säger Roland Jonsson, energiexpert hos HSB.

Ändringarna i BBR avseende nära-nollenergihus förväntas träda i kraft i juni. De införs sedan under en övergångsperiod på ett år.

Ändringarna i plan- och byggförordningen, som definierar det övergripande ramverket för nära-nollenergibyggnader (NNE), träder i kraft den första april.