Mänsklig värme gör att smarta städer kan värma sig själva

Ett nytt EU-projekt ska undersöka hur spillvärme från mänskliga aktiviteter kan användas för att värma städer.

Ett nytt EU-projekt undersöker hur outnyttjade värmeflöden i städer kan införlivas i befintliga fjärrvärmesystem. Det handlar till exempel om hur värme från tunnelbanesystem och avloppsvatten kan användas för att värma bostadshus och kontor. Men det handlar också om att ta till vara på den värme som människor i en stad genererar bara genom att vara i staden. I projektet Reuseheat, som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet, deltar 16 partners från olika europeiska städer.
– Det finns ju befintliga fjärrvärmenät i många europeiska städer och det man brukar föra in i dem är i dagsläget ganska högtempererade flöden från en central produktionsanläggning. Det vi kommer att göra i det här projektet är att titta på spillvärmekällor som inte är lika högtempererade men som ändå kan användas i befintliga nät, berättar Kristina Lygnerud på IVL Svenska Miljöinstitutet för Aktuell Hållbarhet.

Genom att ta till vara på den värme som människor genererar när de befinner sig i städer kan man minska beroendet av fossila bränslen eftersom staden till stor del värmer upp sig själv säger Kristina Lygnerud.
– Man kanske inte kan ersätta hela behovet av värme men man kan använda en stor mängd spillvärme som i dag slösas bort.

Kristina Lygnerud säger att teknikutvecklingen inom fjärrvärmeområdet går snabbt just nu, men samtidigt är det viktigt att plocka de lågt hängande frukterna och visa vad man kan göra idag med de värmekällor som finns i städerna. Därför kommer Reuseheat att arbeta med fyra olika demonstrationsprojekt. I Nice, i Frankrike, ska värme från avloppsvatten värma upp kontor och hotell. I Bukarest ska man utvinna värme från ventilationsschakten i tunnelbanesystemet. I tyska Brunswick ska energin från en serverhall värma upp hus och i Spanien ska man ta till vara på den värme som genereras av luftkonditioneringen på sommaren för att värma upp vatten i ett sjukhuskomplex.

Projektet som har en budget på 4 miljoner euro kommer att påbörjas under hösten.