Närodlat lyfts fram i ny livsmedelsstrategi

Svenska konsumenter ska kunna göra hållbara val, exempelvis närproducerat och ekologiskt. Det är ett av målen som lyfts fram i Sveriges nya livsmedelsstrategi.

Sverige producerar idag mindre mat än vad invånarna konsumerar, vilket innebär en sårbarhet vid internationella kriser. Därför presenterade regeringen nyligen en nationell livsmedelsstrategi. Det övergripande målet är en konkurrenskraftig livsmedelskedja, där den totala livsmedelsproduktionen ökar samtidigt som relevanta miljömål nås.

Det handlar bland annat om regelförenklingar, administrativa lättnader och andra åtgärder för att stärka konkurrenskraften och lönsamheten. Ett annat delmål är att stödja kunskaps- och innovationssystemet för ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.

Målet för det strategiska området ”Konsument och marknad” är att konsumenterna ska ha högt förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna och hållbara val, exempelvis av närproducerat och ekologiskt. Den svenska livsmedelsexporten ska även ges förutsättningar att öka, för att möta efterfrågan på relevanta marknader.