Naturens tjänster värdefulla för staden

Parker, grön- och vattenområden i den byggda miljön är värdefulla. Det vill Boverket göra tydligare med hjälp av en ny vägledning för hur så kallade ekosystemtjänster kan användas.

– Det finns redan stöd för ekosystemtjänster i Plan- och bygglagen, men de beskrivs med andra begrepp och blir därför otydliga, så vi behöver sätta ner foten där, säger Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt och utredare hos Boverket.

Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor. Det kan handla om att rena luft, sänka temperaturer, ta hand om dagvatten eller erbjuda miljöer för rekreation. Boverket lyfter fram ekosystemtjänsterna i den byggda miljön inom sju områden: Hälsa och rekreation, naturupplevelse, stadsodling, kulturarv, grön infrastruktur, klimatanpassning samt lokalklimat och renare luft.

Fram till 2018 ska Boverket arbeta med projektet, som till att börja med ska utmynna i en inspirationsskrift i februari. Myndigheten kommer även att arbeta med kunskapsspridning, till exempel webbseminarier i ämnet. Ett samarbete finns också med Naturvårdsverket, som håller på att ta fram en argumentsamling för ekosystemtjänster. En advokatbyrå har fått uppdraget att titta närmare på var i Plan- och bygglagen det finns stöd för ekosystemtjänster.
– Utmaningen är att lyfta fram värdet av naturens tjänster, så att vi får in dem i fler plan- och byggprocesser. Precis som vi planerar för transporter och infrastruktur borde vi ha med grönstrukturen och dess ekosystemtjänster som ett naturligt element vid bebyggelse, säger Ulrika Åkerlund.
– Tyvärr blir det ibland konflikter när man vill bygga tätt på dyr tomtmark, men vi tror ändå det går att lyfta fram värdet av exempelvis hantering av dagvatten. Det är viktigt att man slutar se grönområden enbart som en kostnad eller belastning, tillägger hon.

Boverkets vägledning beräknas vara delvis klar om ett år och helt klar med fördjupningar under 2018.

Marie Granmar
redaktion@aktuellhallbarhet.se