Nya regler för nära-nollenergi snart klara

I april ska de nya byggreglerna, som uppfyller EU:s krav för energiberäkning av nära-nollenergihus, träda i kraft. Boverkets senaste förslag är nu ute på remiss.

Geografiska justeringsfaktorer i stället för klimatzoner och primärenergital i stället för specifik energianvändning. Det är några av förändringarna i Boverkets byggregler, BBR, som ska träda i kraft i april. Syftet är att regelverket i fortsättningen ska uppfylla EU:s krav för energiberäkning av nära-nollenergihus.

Från år 2021 ska alla nya byggnader som uppförs vara så kallade nära-nollenergihus. Under några år har därför diskussioner och utredningar pågått för att få fram underlag till en svensk definition av nära-noll.

I december fattade regeringen beslut om en ändring i plan- och byggförordningen, som definierar det övergripande ramverket för nära-nollenergibyggnader. Och nu har Boverket tagit fram tillämpningsföreskrifterna för hur detta ska ingå i nästa version av byggreglerna.

Nyligen skickade Boverket ut sitt förslag på remiss till cirka 200 aktörer och svar ska inkomma senast 24 februari.

Fakta: Ändringarna i korthet
– Primärenergital (PET) ersätter specifik energianvändning. PET är till en början 1,6 men höjs till 2,5 år 2021.
– Geografiska justeringsfaktorer ersätter klimatzonerna, för att hänsyn ska tas till lokala köldhål.
– Kategorin elvärmda byggnader försvinner.
– Användning av förnybar energi utvidgas till att utöver sol även omfatta vind, vatten och mark.
– Alternativa energikrav för byggnader med Atemp <100 kvm (i BBR avsnitt 9:4) tas bort.