Plan för bilfritt city på remiss

Fler bilfria torg och gator, med breda trottoarer och enbart kollektiv- och cykeltrafik. Det är några av förslagen i Stockholms nya trafik- och gatumiljöplan som nu är ute på remiss.

Ett bilfritt Gustav Adolfs torg, Hamngatan och Kungsgatan med breda trottoarer och enbart kollektiv- och cykeltrafik samt avstängd Klaratunnel mot Mäster Samuelsgatan. Det är några av förslagen i den nya trafik- och gatumiljöplanen för Stockholm som är ute på remiss. För att göra staden mer levande behöver biltrafiken till och genom city totalt sett minska, menar trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Trafik- och gatumiljöplanen beskriver trafikflöden, resande och gatumiljöer samt befintliga projekt. Planen ger förslag på hur mer attraktiva stadsmiljöer kan skapas, hur det kan bli snabbare och enklare att gå, cykla och resa kollektivt samt mer grönska och fler miljöer för barn.

En målsättning är att staden ska kunna fortsätta att vara stockholmarnas vardagsrum, att företag och handel ska kunna utvecklas och att city ska vara en inbjudande första anhalt för besökare.

Förslaget till trafik- och gatumiljöplan skickas ut på remiss av trafiknämnden den 18 maj. Under hösten sker samrådsredogörelse och justeringar och i december tas planen upp för godkännande.