Så vill regeringen underlätta byggandet av standardiserade hus

Boverket får i uppdrag att se över hur serietillverkade bostäder ska kunna bedömas på ett enhetligt sätt.

För att underlätta byggandet ger regeringen Boverket i uppdrag att se över bedömningen av kombohus och andra standardiserade bostäder. Som det fungerar nu kontrollerar kommunerna varje byggnad individuellt, när det gäller lämplighet för sitt ändamål, tillgänglighet, användbarhet och tekniska egenskaper, även om husen är tillverkade på samma sätt. Regeringen vill veta om det är möjligt att göra en mer enhetlig kontroll av byggnader som i allt väsentligt är likadant utformade

– Såväl för leverantörer av serietillverkade hus, byggbolag och kommuner finns fördelar att vinna om en byggnad som bedömts motsvara lagstiftningens krav kan uppföras på flera platser på samma villkor. Ett system med en decentraliserad bedömning och tillsyn i 290 kommuner kan göra det svårt att uppnå dessa fördelar eftersom varje kommun möter den aktuella byggnaden bara vid något enstaka tillfälle, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i ett uttalande.

Boverket ska nu att efter samråd med SKL och företrädare för byggbolag och entreprenörer, lämna förslag på hur en enhetlig bedömning av serietillverkade hus skulle kunna se ut. Uppdraget, som är en del av det bostadspaket som regeringen presenterade i juni ska redovisas senast den 30 juni 2017.

 

Vill du veta mer om hur man kan skapa fler bostäder?
Konferensen Hållbar Kommun fokuserar i år på bostadsbristen och andra riktigt svåra utmaningar  för kommunerna.
Anmäl dig här!