Smart elnät testat på Gotland

Cirka 1 200 hushåll på Gotland har ingått i ett forskningsprojekt om smarta elnät under de senaste fyra åren. Nu är resultaten från projektet klara.

De 1 200 hushållen har fått varsin ”smart” energibox installerad hemma, som håller reda på när det finns mycket och billig el tillgänglig, respektive när elen är dyr. Boxen kan reglera elanvändningen i hemmet så att dyra processer, som att köra varmvattenberedaren eller ladda elbilen, går igång när tillgången på el är stor.

Ett syfte med projektet är att undersöka hur stor andel förnybar el, främst från vindkraft, som kan integreras i nätet med bibehållen leveranskvalitet. Stor andel vindkraftsel i nätet är annars förknippat med svängningar i elproduktionen, avbrott, spänningsfall och flimmer. Gotland har valts ut som testområde, eftersom det är ett geografiskt avgränsat område med mycket vindkraft och en enda eldistributör.

I det smarta lågspänningsnätet finns övervakningssystem och mätsensorer som bidrar till ökad kontroll av vad som faktiskt händer i elnätet. Det gör att färre hushåll påverkas av eventuella problem. Projektet har även visat att det finns ekonomiskt försvarbara lösningar för bland annat personlig avbrottsinformation och automatisk återställning av nätet.

I projektet har Gotlands Energi samarbetat med Vattenfall, Schneider Electric, ABB, Svenska Kraftnät och KTH, med Energimyndigheten som medfinansiär. Projektet startade i september 2012 och kommer att avslutas under andra kvartalet 2017. I maj förväntas en slutrapport vara klar.