Vill ha agenda för vatteninnovation

Hanteringen av vatten i Europa behöver bli effektivare och säkrare. Därför efterlyser EU:s regionkommitté, CoR, en ny agenda för vatteninnovation.

Agendan ska uppmuntra medlemsstaterna att satsa på innovationsprojekt inom vattenhantering, och se till att det blir enklare att söka medel från EU:s fonder.

Vattenbrist och klimatrelaterade översvämningar ställer nya krav på användningen och hanteringen av färskvatten. Exempelvis behövs det nya lösningar för att minska vattensvinn i ledningsnät och byggnader samt översvämningsskydd.

CoR uppmanar också EU-kommissionen att se över sina policies på vattenområdet. Föreslaget är att det görs inom ramen för uppdateringen av dricksvattendirektivet, ramdirektivet för vatten och det urbana avloppsvattendirektivet.